Now Accepting Submissions for Three Special Issues

"Plant BioDesign Hub" -- "Designing Proteins With New Folds and Function" -- "Engineering Microbiomes for Biodesign Applications" -- Submit to a special issue today!
Click for details

Latest Articles

Lipid-Encapsulated Engineered Bacterial Living Materials Inhibit Cyclooxygenase II to Enhance Doxorubicin Toxicity

Ning Jiang, Wanqing Ding, Xiaojuan Zhu, Jianshu Chen, Lin Yang, Xiaoping Yi, Yingping Zhuang, Jiangchao Qian & Jiaofang Huang  |  Jun 2024
Abstract   |  PDF

Accelerating Genetic Sensor Development, Scale-up, and Deployment Using Synthetic Biology

Shivang Hina-Nilesh Joshi, Christopher Jenkins, David Ulaeto & Thomas E. Gorochowski  |  Jun 2024
Abstract   |  PDF

Intricate Metabolic Network for Paclitaxel Biosynthesis

Yuanwei Gou, Xiaojing Jiang & Jiazhang Lian  |  May 2024
Abstract   |  PDF

mRNA Delivery Systems Based on Protein Nanocages: How Far Can We Go?

Xinying Wang, Ruimin Gao, Xuan Wang, Juan Zhou, Xian-En Zhang & Feng Li  |  May 2024
Abstract   |  PDF

High-Temperature Tolerance Protein Engineering through Deep Evolution

Huanyu Chu, Zhenyang Tian, Lingling Hu, Hejian Zhang, Hong Chang, Jie Bai, Dingyu Liu, Lina Lu, Jian Cheng & Huifeng Jiang  |  Apr 2024
Abstract   |  PDF

Copper-Induced In Vivo Gene Amplification in Budding Yeast

Junyi Wang, Jingya Song, Cong Fan, Jiahao Duan, Kaiyuan He & Jifeng Yuan  |  Mar 2024
Abstract   |  PDF

Harnessing a T1 Phage-Derived Spanin for Developing Phage-Based Antimicrobial Development

Wakana Yamashita, Shinjiro Ojima, Azumi Tamura, Aa Haeruman Azam, Kohei Kondo, Zhang Yuancheng, Longzhu Cui, Masaki Shintani, Masato Suzuki, Yoshimasa Takahashi, Koichi Watashi, Satoshi Tsuneda & Kotaro Kiga  |  Mar 2024
Abstract   |  PDF

Advances in the Application of Single-Cell Transcriptomics in Plant Systems and Synthetic Biology

Md Torikul Islam, Yang Liu, Md Mahmudul Hassan, Paul E. Abraham, Jean Merlet, Alice Townsend, Daniel Jacobson, C. Robin Buell, Gerald A. Tuskan & Xiaohan Yang  |  Feb 2024
Abstract   |  PDF

A MoClo-Compatible Toolbox of ECF Sigma Factor-Based Regulatory Switches for Proteobacterial Chassis

Doreen Meier, Christian Rauch, Marcel Wagner, Paul Klemm, Patrick Blumenkamp, Raphael Müller, Eric Ellenberger, Kinnari M. Karia, Stefano Vecchione, Javier Serrania, Marcus Lechner, Georg Fritz, Alexander Goesmann & Anke Becker  |  Feb 2024
Abstract   |  PDF

Microbial Upcycling of Depolymerized Lignin into Value-Added Chemicals

Yang Zhang, Cheng Cheng, Bixia Fu, Teng Long, Ning He, Jianqiang Fan, Zheyong Xue, Anqi Chen & Jifeng Yuan  |  Jan 2024
Abstract   |  PDF

Multidimensional Optimization of Saccharomyces cerevisiae for Carotenoid Overproduction

Jian Fan, Yang Zhang, Wenhao Li, Zhizhen Li, Danli Zhang, Qiwen Mo, Mingfeng Cao & Jifeng Yuan  |  Jan 2024
Abstract   |  PDF

Ice Cores as a Source for Antimicrobials: From Bioprospecting to Biodesign

Ying-Chiang Jeffrey Lee & Bahar Javdan  |  Nov 2023
Abstract   |  PDF
More articles
Contact us

Lucy Wang, info@biodesignresearch.com, +86 177 0518 5080
5 Tongwei Road, Xuanwu District, Nanjing, Jiangsu Province, China

© 2019-2023 BioDesign Research. All rights Reserved.  ISSN 2693-1257.

Back to top